Mediace


Mediace

Co je mediace

Mediace je dobrovolný, diskrétní a neformální způsob řešení sporů. Cílem mediace je najít takové řešení, která bude vyhovovat oběma / všem stranám. Na rozdíl od soudního řízení mediace nezanechává vítěze a poražené. Výsledek mediace není kompromisem. Kompromis bývá totiž výsledkem, který není dost dobrý ani pro jednu stranu. Správná mediační dohoda naopak odráží potřeby obou / všech stran.

Kdo je mediátor? Je to vyškolený specialista na řešení sporů. Přestože mediátoři mohou pocházet z odlišných odvětví, jejich společným jmenovatelem je vždy psychologie sporů. Tedy to, jak se lidé chovají v konfliktních situacích a jaké jsou jejich potřeby, aby byli schopni od konfliktu upustit a dívat se do budoucna.

Mediátor je nezávislý a nestranný. Neposuzuje, kdo má pravdu ani o kom zákon říká, že by měl „uspět“. Zajímá se pouze o potřeby jednajících stran. Mediátor je zodpovědný za proces, účastníci pak za obsah mediace. Mediátor zprostředkovává komunikaci mezi účastníky a napomáhá jim k dosažení vzájemné shody.


Co očekávat

Mediace probíhá formou jednání stran. Jedno jednání obvykle trvá 1 – 3 hodiny, účastníci hradí každou započatou hodinu a obvykle hradí náklady rovným dílem, ale mohou se domluvit i jinak. Účastníte se pouze tolika mediací, kolik jich je dle Vašeho názoru třeba. Někdy dojde k dosažení dohody již během prvního jednání. Někdy se účastníci na mediaci opakovaně vrací v případě potřeby po delší dobu. To, zdali se během mediace najde řešení, velmi záleží na závažnosti situace a na množství témat, která je třeba řešit. V případě dosažení shody se výsledek za asistence mediátora sepíše, a to vždy za přítomnosti všech účastníků mediace.

Vy rozhodujete

Rozhodujete Vy. Proces je předvídatelný a transparentní.

Účastníci nejsou nikdy nuceni v mediaci pokračovat. Mediace je dobrovolná a kdykoliv se můžete rozhodnout, že již dále nechcete pokračovat, i v průběhu mediačního jednání.

Mediaci nabízíme v češtině a angličtině.


Mediační dohoda

Může být ústní či písemná. Písemná dohoda podepsaná všemi účastníky a mediátorem je nejlepší volbou.

Dohoda musí být konkrétní. Ustanovení obsažené v tomto dokumentu musí být určitá a musí jasně definovat povinnosti účastníků i to, za jakých okolností musí účastníci povinnosti dodržovat. Dohoda musí specifikovat důsledky pro případ, že účastníci své závazky nedodrží.

Z právního hlediska je mediační dohoda smlouvou. Může se jednat o konkrétní smluvní typ ve smyslu občanského zákoníku nebo o smlouvu nepojmenovanou.