ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Pro účely řádného poskytování právních služeb potřebujeme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Jedná se o smluvní požadavek a bez poskytnutí těchto osobních údajů bychom Vám služby poskytovat nemohli. Tímto bychom Vás, jako klienty naší advokátní kanceláře, rádi informovali o tom, jak zpracování Vašich osobních údajů probíhá. Především chceme zdůraznit, že naše advokátní kancelář přistupuje k Vašim osobním údajům zodpovědně a zachovávání bezpečí a důvěrnosti Vašich osobních údajů považuje za nejvyšší prioritu. Proto činíme vše potřebné k tomu, abychom jednali v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a samozřejmě zachovávali mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při poskytování právních služeb dozvíme, jak nám ukládá zákon o advokacii.

Tyto zásady zpracování osobních údajů se uplatní na veškeré zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme:

  1. a) když Vám poskytujeme sjednané právní služby, včetně komunikace prostřednictvím e-mailu či telefonu,
  2. b) když navštěvujete tyto webové stránky www.koubikovalegal.eu
  3. c) při plnění našich právních povinností a
  4. d) je-li to nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů naší advokátní kanceláře / Správce.

Hlavním správcem osobních údajů je vedoucí advokát naší advokátní kanceláře,Mgr. Silvie FELIX KOUBÍKOVÁ, advokát, sídlem Plaská 623/5, 150 01 Praha 5 - Malá Strana, Česká republika, ev. č. ČAK 142 99, IČO: 737 34 101 („Správce“). V závislosti na tom, kdo je v rámci naší kanceláře odpovědný za řešení Vašeho případu, mohou společnými správci s Hlavním správcem být ještě spolupracující advokáti. I na zpracování osobních údajů spolupracujícími advokáty se vztahují tyto zásady zpracování osobních údajů. V případě dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, popř. pro účely uplatnění Vašich práv se prosím obracejte na Správce.

Jaké kategorie osobních údajů o Vás zpracováváme?

Abychom Vám mohli řádně poskytnout právní služby, dostát všem svým právním povinnostem a rovněž zajistit ochranu svých oprávněných zájmů, budeme zpracovávat zejména následující kategorie osobních údajů: identifikační, kontaktní a bankovní údaje, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, které se týkají Vás či jiných osob, jejichž osobní údaje nám poskytnete (např. Vašich dětí). Je-li to potřebné pro splnění smluvních povinností, bude rovněž zpracováváno Vaše rodné číslo či rodná čísla Vašich dětí. Bude-li to ve Vašem konkrétním případě nezbytné (např. v případě, že námi poskytované právní služby se budou týkat nároků z nemajetkové újmy – nejčastěji na zdraví), budeme na základě čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR v nezbytném rozsahu zpracovávat i osobní údaje zvláštní kategorie (např. údaje o zdravotním stavu či údaje o rasovém či etnickém původu, sexuálním životě či sexuální orientaci, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech). V každém případě budeme vždy zpracovávat pouze osobní údaje, jež vyhodnotíme jako nezbytné pro poskytnutí sjednaných právních služeb, tedy zejména za účelem hájení Vašich práv a oprávněných zájmů.

Jakými právními předpisy se zpracování Vašich osobních údajů řídí?

Při zpracování osobních údajů budeme řídit ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, spíše známé pod zkratkou „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii a příslušnými stavovskými předpisy.

Za jakými účely a na základě jakých právních titulů zpracováváme Vaše osobní údaje?

Při poskytování právních služeb zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely sjednání, uzavření a plnění smlouvy na základě titulu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu poskytování právních služeb (trvání smlouvy) a dále po dobu, která je nutná pro účely případné reklamace či následných právních nároků, pro účely ochrany našich oprávněných zájmů (viz jak je uvedeno dále).

Jako advokátní kancelář jsme vázáni právními povinnostmi, jež nám ukládají zpracovávat Vaše osobní údaje (např. při vedení klientského spisu). Pro účely plnění našich právních povinností na základě titulu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR tedy zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytně nutnou dle příslušných právních předpisů, jako je zákon o advokacii, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti či daňové a účetní předpisy apod.

Budou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám či mimo Českou republiku?

Abychom Vám mohli poskytnout co nejkvalitnější služby, spolupracujeme i s dalšími osobami, které pro nás mimo jiné rovněž zpracovávají osobní údaje (tzv. zpracovatelé). Takovými osobami mohou být např. účetní a daňový poradce či IT specialista. V rámci poskytování právních služeb budou Vaše osobní údaje dle potřeby rovněž poskytovány příslušným orgánům veřejné moci (např. soudům či správním orgánům). To však vždy v rámci možností vymezených dodržováním povinnosti mlčenlivosti advokáta. Bude-li to ve Vašem konkrétním případě potřebné (hlavně v přeshraničních kauzách), budeme Vaše osobní údaje předávat mimo Českou republiku (např. advokátovi, který Váš případ řeší v jiné zemi). V případě, že budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo EU/EHS, bude se tak dít výhradně v odůvodněných případech a při zachování povinností vyplývajících pro Správce z GDPR.

Jaká jsou Vaše práva spojená se zpracováním Vašich osobních údajů?

Právo na přístup: máte právo požádat Správce o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoli, a dále za jakým účelem zpracování probíhá, které osobní údaje jsou zpracovávány, jaká je plánovaná doba, po kterou budou údaje zpracovávány, a kdo jsou příjemci osobních údajů.

Právo na opravu: máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na přenositelnost: máte právo požádat Správce o poskytnutí Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu buď Vám zpět, nebo přímo jinému správci podle Vašeho přání. Výkon tohoto práva však s ohledem na naši povinnost zachovávat mlčenlivost nebudeme vždy schopni umožnit v plném rozsahu. O tom Vás budeme v konkrétním případě informovat.

Právo na výmaz: máte právo požádat Správce o výmaz osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně. Vzhledem k tomu, že naše advokátní kancelář je vázána povinností vést o Vaší kauze klientský spis, nebude výkon tohoto práva vždy možný v plném rozsahu. O tom Vás budeme v konkrétním případě informovat.

Právo vznést námitku proti zpracování: v případě zpracování osobních údajů pro účely ochrany našich oprávněných zájmů máte právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů ukončíme, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, a to zejména, je-li důvodem zpracování případné vymáhání našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že budete popírat přesnost Vašich zpracovávaných osobních údajů, budete namítat protiprávnost zpracování, zanikne již potřeba zpracovávat osobní údaje, ale budete je požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, vznesete námitku proti zpracování. V takovém případě bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud společně nedojednáme jiné řešení. Bude-li to nutné, budeme Vaše osobní údaje v případě jejich omezení dále zpracovávat výhradně s Vaším souhlasem, anebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Jak nás můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů kontaktovat?

V případě jakýchkoli dotazů či žádostí týkající se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na: info@koubikovalegal.eu. Aby nedošlo ke sdělení Vašich osobních údajů neoprávněné osobě, vyhrazujeme si právo pro účely vyřízení Vaší žádosti přiměřeným způsobem ověřit Vaši totožnost.

V případě zjevně nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí, zejména protože se opakují, jsme oprávněni buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací či sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo žádost odmítnout.

Na jaký správní úřad se případně můžete obrátit?

V případě, že nabudete přesvědčení, že plnění Vašich práv nebylo z naší strany řádně umožněno, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (posta@uoou.cz).