Silvie FELIX KOUBÍKOVÁ

Vedoucí advokát, Managing Partner
silvie@koubikovalegal.eu

„Když jsem zakládala advokátní kancelář KOUBÍKOVÁ LEGAL, vedly mne k tomu tři hlavní cíle. Za prvé uplatnit své dlouholeté zkušenosti z advokacie na mezinárodní úrovni a vybudovat kancelář se specializací na přeshraniční kauzy a mezinárodní právo soukromé. Za druhé nabídnout klientům v oblasti právních služeb něco více než ostatní – právní služby v širokém spektru odvětví i cizích jazyků a při znalosti mezinárodněprávního prostředí, aby klienti při řešení svých právních problémů mohli s advokáty komunikovat co nejkomfortněji. A za třetí sdružit v rámci kanceláře tým lidí, kteří budou sdílet stejné hodnoty a budou s neutuchající vervou a pílí prosazovat zájmy klientů a naplní motto, že advokacie není povolání, ale poslání. Věřím, že se nám v naší kanceláři daří tyto cíle naplňovat.“

Svou právní praxi zahájila Silvie již na počátku studia třetího ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, když v roce 2005 začala působit jako právní asistent v pražské advokátní kanceláři. Ve snaze maximalizovat své praktické zkušenosti absolvovala Silvie během studia Právnické fakulty také stáž na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 2, kdy spolupracovala s předsedou soudu, a dále stáž na trestním úseku téhož soudu, kdy spolupracovala s místopředsedkyní soudu pro věci trestní.

Studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zakončila Silvie v roce 2008 získáním červeného diplomu. Nadále působila coby advokátní koncipient v téže pražské advokátní kanceláři. S ohledem na svou předchozí praxi a na znalost několika cizích jazyků se Silvie od počátku profilovala jako specialista na mezinárodní právo soukromé, tedy na přeshraniční kauzy a na právní vztahy s mezinárodním prvkem. „Právní vztahy s mezinárodním prvkem mi umožňují skloubit má dvě hlavní zaměření – právo a znalost cizích jazyků. Navíc mám díky tomu možnost načerpat mnoho zkušeností se zahraničními právními řády a justicí a příležitost spolupracovat se zahraničními kolegy advokáty, což je velmi obohacující, jak pro mne osobně, tak pro mé klienty.“ Silviino portfolio zahrnovalo zejména právo občanské, právo obchodní, právo rodinné a zastupování klientů před soudy, a to v právních vztazích s mezinárodním prvkem i v kauzách národního charakteru.

V roce 2012 složila Silvie advokátní zkoušky s vyznamenáním a byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory. V advokátní kanceláři, kde do té doby působila, postoupila na pozici advokáta a managing partnera, kdy se krom poskytování právních služeb věnovala také manažerské agendě coby jedna z řídících osob kanceláře. V roce 2014 byla Silvie vybrána Pařížskou advokátní komorou, aby se účastnila dvouměsíční advokátní stáže v Paříži, a to spolu s 50 dalšími advokáty z celého světa. „V průběhu stáže jsem absolvovala měsíční cyklus přednášek z oblasti francouzského práva a práva EU na Ecole de Formation des Barreaux a následně jsem po dobu jednoho měsíce spolupracovala s pařížským advokátem Hervé Boukobzou na řešení kauz v jeho advokátní kanceláři.“ Díky absolvování pařížské stáže získala Silvie mnoho cenných zkušeností z oblasti francouzského a evropského práva, což oceňuje zejména frankofonní klientela.

Na jaře roku 2017 se Silvie rozhodla uplatnit své zkušenosti načerpané v průběhu dvanáctileté kariéry v advokacii na národní i mezinárodní úrovni a založit advokátní kancelář, jež ponese její jméno. Tak vznikla advokátní kancelář KOUBÍKOVÁ LEGAL.

Silvie se krom výkonu advokacie věnuje také přednáškové činnosti, přednáší zejména témata týkající se mezinárodního práva soukromého na odborných konferencích, sympoziích a workshopech, pořádaných Českou advokátní komorou či jinými institucemi. Zároveň se Silvie pravidelně účastní českých i zahraničních seminářů, právních konferencí a jiných odborných vzdělávacích akcí i jako posluchač, neboť právo je obor velmi dynamický a každý advokát musí své znalosti průběžně doplňovat a obnovovat.

Od roku 2016 Silvie spolupracuje s Českou televizí a bez nároku na honorář poskytuje právní podporu při tvorbě poradenského pořadu Černé ovce. Od roku 2018 je Silvie členkou Unie rodinných advokátů a Francouzsko-české obchodní komory. Od roku 2019 je kancelář KOUBÍKOVÁ LEGAL členem evropského sdružení advokátních kanceláří Cyrus Ross, což Silvii dvakrát ročně zavede do některé z evropských metropolí na kongres této organizace.

Silvie hovoří česky, anglicky, francouzsky a španělsky.